Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Halve van Katwijk.

Versie 2021-1

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.   De Stichting: Stichting Halve van Katwijk, gevestigd te Katwijk.
b.    Evenement: alle activiteiten die worden georganiseerd door de Stichting, zoals onder andere De Halve van Katwijk
c.   Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Stichting toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

d. Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die tot stand komt nadat iemand zich heeft ingeschreven als Deelnemer van een door de Stichting georganiseerd evenement.

Artikel 3 Deelname

 1. Deelname aan een evenement is uitsluitend mogelijk door iemand die tenminste de door de Stichting voor deelname aan het evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
 2. De Deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. Deelname aan het evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het evenement deel te laten nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting.  
 4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 5. De Stichting kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten om een evenement dat slechts op één bepaalde datum plaatsvindt, geen doorgang te laten vinden. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 6. De Stichting is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten  wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.
 7. Bij deelname aan het Evenement verklaart de Deelnemer geen COVID-19 gerelateerde klachten te hebben, waaronder inbegrepen (maar niet uitsluitend) verkoudheid, hoesten, koorts of verlies van reuk en/of smaak.
 8. De Organisator behoudt het recht voor om aanvullende gezondheids- en/of veiligheidsmaatregelen te nemen voor het Evenement. De Deelnemer is verplicht deze maatregelen strikt op te volgen. Bij schending van deze verplichting behoudt de Stichting zich het recht voor de deelname aan het Evenement te allen tijde stop te zetten. De Deelnemer kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op restitutie van het inschrijfgeld.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Stichting voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Stichting tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Stichting ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Stichting voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor deze schade.
 6. Sponsoren van het evenement zijn op dezelfde voet als de Stichting uitgesloten van aansprakelijkheid.
 7. De Stichting is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van/schade aan persoonlijke bezittingen op of rondom het terrein waarop het Evenement plaatsvindt.

Artikel 5 Portretrecht

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Stichting en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond een evenement gemaakte foto’s, video’s en audiovisueel materiaal waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 6 Persoonsgegevens

 1. Op de verwerking van persoonsgegevens door De Stichting in het kader van het Evenement is de Privacyverklaring van de Stichting van toepassing. Deze is te vinden op de website www.halvevankatwijk.nl.
 2. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Stichting tot gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer
 3. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Stichting tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten via schriftelijke en digitale media, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 7 Geschillenregeling

In geval van geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende

rechtsbetrekkingen, zullen partijen eerst in overleg treden om te trachten dit geschil op minnelijke op te lossen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een dergelijk geschil exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Stichting. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 8 Slotsom  

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.